การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 ของสำนักวิทยบริการฯ


เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2563 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 2 ชั้น 9 โดยมีคณะกรรมการประเมินฯ ได้แก่

                   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาสวรรค์       งามมงคลวงศ์    ประธานกรรมการ

                   2. อาจารย์วรรณพร                              จิตรสังวรณ์       กรรมการ

                   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา            สังข์พุ่ม            กรรมการและเลขานุการ

          โดยคณะกรรมการบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการฯ ได้ต้อนรับและรับการประเมิน คณะกรรมการประเมินฯ ได้แจ้งผลคะแนนการประเมินด้วยวาจา ซึ่งสำนักวิทยบริการฯ ได้คะแนน 5.00 และคณะกรรมการประเมินฯ จะจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนผู้เข้าชม :: 89

แชร์ข้อมูล ::