การฝึกอบรมโครงการ “การเขียนบทความให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ”


วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการฝึกอบรมโครงการ “การเขียนบทความให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ” ณ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏ อาคาร 1 ชั้น 15 เพื่อเสริมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการให้แก่อาจารย์ในคณะฯ และผู้เข้าอบรม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ  ก๋าคำ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 378

แชร์ข้อมูล ::