Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121



 

โครงการอบรมการใช้ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาและระบบ CHE QA Online


เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมการใช้ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาและระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร ตามที่งานประกันคุณภาพการศึกษาได้พัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อมีระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี งานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีนายรัชศักดิ์ เลิศไตรกุล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระดับหลักสูตร โดยมีหลักสูตรจากทุกคณะเข้าร่วมในการอบรม ณ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคาร 2 ชั้น 11


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 70

แชร์ข้อมูล ::