SCIDRUจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ


 

SCIDRUจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ


เมื่อวันที่  25  และ  28  มิถุนายน 2564  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ  โดยมี ผศ.ดร.กิตติ   กอบัวแก้ว  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดเปิดโครงการ  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์  รศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ รศ.ดร.อาวีวรรณ ปัญญาโกเมศ และ รศ.ดร.จอมขวัญ สุวรรณรักษ์  เป็นวิทยากรในการให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 7


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 150

แชร์ข้อมูล ::