โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลพัฒนาตำบล (Big Data)


เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลพัฒนาตำบล (Big Data) เพื่อทำความเข้าใจแนวคิดและหลักเกณฑ์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 2 ชั้น 8 รวมถึงการประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings เวลา 13.00 – 16.30 น.


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 100

แชร์ข้อมูล ::