การประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อการช่วยการปฏิบัติงานในองค์กร(Google Apps)


 

การประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อการช่วยการปฏิบัติงานในองค์กร(Google Apps)


เมื่อวันที่ 24  มิถุนายน 2564   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อช่วยการปฏิบัติงานในองค์กร  (Google Apps)   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา เกตุแก้ว  เป็นวิทยากรในเรื่อง การประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อช่วยการปฏิบัติงาน  (Google Apps) ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 7 

 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 111

แชร์ข้อมูล ::