SCIDRU ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2564


เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564   ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 7 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประชุม ONLINE ผ่านระบบ GoogleMeet


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 151

แชร์ข้อมูล ::