ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม


เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ประชุม ครั้งที่  1/2564 โดยมี อ.เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 80

แชร์ข้อมูล ::