วจก จัดเสวนาโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ภาคอุตสาหกรรม (PPP)


 

วจก จัดเสวนาโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ภาคอุตสาหกรรม (PPP)


เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดี จัดเสวนาและนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการภายใต้แนวคิดและหลักการทำงานแบบ PPP:Private & Public Partnership Program และปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาทักษะ Up-skill/Re-skill ด้านภาษา และด้านอื่นๆ  ในการนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รองศาสตราจารย์ชุษณะ รุ่งปัจฉิม ที่ปรึกษาศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ อาจารย์ ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย มาร่วมเสวนาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ แนวทางในการดำเนินโครงการ ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ และร่วมเสนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5


แหล่งที่มา ::

จำนวนผู้เข้าชม :: 77

แชร์ข้อมูล ::