การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจำปีการศึกษา 2560 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุม 1712 อาคาร 1 ชั้น 7 
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์ กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ กรรมการและเลขานุการ

#SAR18 #DRU #การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 344

แชร์ข้อมูล ::