สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะมนุษย์ฯ เข้ารับการตรวจประเมินฯ


 

สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะมนุษย์ฯ เข้ารับการตรวจประเมินฯ


เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ประจำปี 2563 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผศ.  อ.ดร.วาสนา สุรีย์เดชะกุล และ อ.สุรีย์พร สลับสี เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ณ ห้องประชุมคณะมนุษย์ฯ อาคาร 2 ชั้น 14


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 69

แชร์ข้อมูล ::