สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขา


เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ประจำปี 2563 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ คณบดี ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ โดยมี อ.ยุพยงค์ วิงวร ผศ.วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ และ อ.ดร.ณัฐพร เพ็ชรเรือง เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 79

แชร์ข้อมูล ::