วจก ตรวจ SAR สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


 

วจก ตรวจ SAR สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา นำโดยอาจารย์ประทับใจ อภิสิทธิ์สุขสันติ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งการเข้ารับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา ในครั้งนี้ ณ ห้อง2125 อาคาร 2 ชั้น 12


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 103

แชร์ข้อมูล ::