วจก ตรวจ SAR 21 สาขาอุตสาหกรรมบริการ


เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนชัย ชูมาก ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการซึ่งการเข้ารับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์  ประธานกรรมการ อาจารย์พวัสส์ อัครพัฒน์กำชัย กรรมการ และผศ.ดร.วินัยธร  วิชัยดิษฐ์  กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการตรวจประเมิน ณ ห้องรับรองวิทยากร อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 156

แชร์ข้อมูล ::