สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เข้ารับการตรวจประเมินฯ


เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ประจำปี 2563 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.สุธัญญา ปานทอง พระมหาบุญนา ฐานวีโร ประทุมชาติ และ อ.สุรีย์พร สลับสี เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ณ ห้องประชุมคณะมนุษย์ฯ อาคาร 2 ชั้น 14


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 58

แชร์ข้อมูล ::