สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน


 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน


เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ประจำปี 2563 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วาปี คงอินทร์ ผศ.ปาริชาติ ปรีชากร และอ.กฤติกา ชูผล เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ณ ห้อง 1141 อาคาร 1 ชั้น 14


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 66

แชร์ข้อมูล ::