สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ฯ คณะมนุษยฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ


 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ฯ คณะมนุษยฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล และ สาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ประจำปี 2563 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ธนาทร เจียรกุล รศ.ประภากร สุคนธมณี ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง และ อ.สุรีย์พร สลับสี เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ณ ห้องปฏิบัติการศิลปกรรม 634 อาคาร 6 ชั้น 3


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 51

แชร์ข้อมูล ::