สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน


เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564 สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ประจำปี 2563 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ โถวสกุล ผศ.ดร.กชกร ชิดท้วม และ อ.กฤติกา ชูผล เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา และอ.ดร.ฤตพชรพร ทรงถนอม ผู้สังเกตการณ์ ณ ห้องประชุมคณะมนุษย์ฯ อาคาร 2 ชั้น 14


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 162

แชร์ข้อมูล ::