ตรวจ SAR 21 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์กระจายสินค้า


วันที่ 4 มิถุนายน 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา นำโดยอาจารย์บัณฑิตา สุขเจริญ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า เข้ารับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.ภัทรพงษ์ เกิดลาภี กรรมการ และอาจารย์ ดร.นิภาภรณ์ คำเจริญ กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 120

แชร์ข้อมูล ::