โครงการแสดงผลงานนิทรรศการ โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานคอมพิวเตอร์ อาร์ต ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภายใต้ชื่อ “Drive : D”


 

โครงการแสดงผลงานนิทรรศการ โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานคอมพิวเตอร์ อาร์ต ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภายใต้ชื่อ “Drive : D”


ระหว่างวันที่ 3 -13 กรกฎาคม พ.ศ.2561 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จัดโครงการแสดงผลงานนิทรรศการ โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานคอมพิวเตอร์ อาร์ต ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภายใต้ชื่อ “Drive : D” ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 3 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ และเผยแพร่ผลงานการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ และสาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เอกรัตน์  สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ  ก๋าคำ คณบดี พร้อมด้วยทีมคณะผู้บริหารคณะฯ เข้าร่วมชมผลงานของนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตด้วย


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 845

แชร์ข้อมูล ::