SCIDRU สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร


 

SCIDRU สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร


เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ เบญจพร รอดอาวุธ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกรรมการ  ผศ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  กรรมการ และอาจารย์ศศิอาภา บุญคง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 120

แชร์ข้อมูล ::