สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขา


 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขา


เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ประจำปี 2563 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ราตรี แจ่มนิยม ผศ.ปภัสวลัญช์ นพวงศ์ ณ อยุธยา และ อ.ดร.ณัฐพร เพ็ชรเรือง เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ณ ห้องประชุมคณะมนุษย์ฯ อาคาร 2 ชั้น 14


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 80

แชร์ข้อมูล ::