มรธ. ร่วมประชุมสื่อสารการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา


 

มรธ. ร่วมประชุมสื่อสารการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา


เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มอบหมายให้งานประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมประชุมสื่อสารการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564-2565) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ผ่านช่องทางระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการประเมิน ขั้นตอนและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนประเมิน โดยมีสาระสำคัญดังนี้ มีการแนะนำระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก (Automated QA) และ E-SAR มีการบรรยายขั้นตอนการประเมินและการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน 


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 94

แชร์ข้อมูล ::