สถาบันวิจัยฯ ประชุมรายงานความก้าวหน้าการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์


เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการดำเนินงานจากคณะทั้ง 4 คณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกันจัดประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าของการจัดทำ "ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมย่านกะดีจีน" ตามแผนการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และแผนการบริการวิชาการแก่สังคม ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2563  ผ่านทางระบบออนไลน์


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 96

แชร์ข้อมูล ::