บุคลากร มรธ.ร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด


 

บุคลากร มรธ.ร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด


ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ และโรงพยาบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อจัดหาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ฉีดให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติงานเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัย เนื่องจากพื้นที่ส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 

เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ รวมทั้งบุคลากรที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ และในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 บุคลากรของมหาวิทยาลัย จะเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 จากโรงพยาบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ 

ส่วนบุคลากรท่านอื่นที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อขอเข้ารับการฉีดวัคซีนต่อไป

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอขอบคุณแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ และโรงพยาบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ ที่ดำเนินการติดต่อประสานงาน และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างดียิ่ง


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 545

แชร์ข้อมูล ::