มรธ.จัดอบรมแนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ U2T


เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมแนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ โดยมีนายจิรายุ   พลับสวาท ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและรักษาการผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ให้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการเบิกจ่าย เนื่องจากมีโครงการเป็นจำนวนมาก และเป็นการปฏิบัติงานนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยจึงยากต่อการติดต่อประสานงานแก้ไขหากเกิดปัญหา และเพื่อให้มีช่องการรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงานตามโครงการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งอธิบายถึงจุดที่ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง การกล่าวถึงพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้อง กับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานสามารถทำได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5 และรูปแบบการประชุมออนไลน์

ที่มาภาพ : กองคลังเเละพัสดุ

 


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 184

แชร์ข้อมูล ::