ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ ในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดทำช่องทางที่หลากหลาย พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ ในการแจ้งเบาะแสหากพบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน สามารถแจ้งได้ที่ช่องทางต่าง ๆ ทั้งเบอร์โทรศัพท์ E-mail เว็บไซต์ หรือสามารถส่งเป็นเอกสารมายังสำนักงานอธิการบดี โดยระบุที่หน้าซอง “ร้องเรียนการทุจริต” 

หมายเหตุ : การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 128

แชร์ข้อมูล ::