โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR 18) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


 

โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR 18) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR 18) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งมีผู้ประเมินดังนี้ 
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัส ด้วงสุวรรณ
2.อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์ 
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน ดิษฐบรรจง 
ณ ห้องประชุม อาคาร ๔ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 640

แชร์ข้อมูล ::