คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 (SAR 18)


 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 (SAR 18)


วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 (SAR 18) ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถนำความรู้ด้านประกันคุณภาพไปปรับปรุงเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกรรมการผู้ตรวจประเมิน 3 ท่าน คือ  1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย มหาบรรพต ประธานกรรมการ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการ และ 3.อาจารย์ ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์ กรรมการและเลขานุการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ  ก๋าคำ คณบดี และคณะผู้บริหารคณะฯ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินและดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 (SAR 18)


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 1004

แชร์ข้อมูล ::