SCIDRU แสดงความยินดีนักศึกษาได้รับรางวัลเกียรติบัตรเรียนดี


 

SCIDRU แสดงความยินดีนักศึกษาได้รับรางวัลเกียรติบัตรเรียนดี


สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเรียนดี โดยมีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 ดังนี้

          นักศึกษาชั้นปีที่ 4

 1. นายปฏิพล                 ใจเย็น             เกรดเฉลี่ย 3.63
 2. นายพงศธร                 บุญชู              เกรดเฉลี่ย 3.51
 3. นายศุภโชค                 รินอาโปร์         เกรดเฉลี่ย 3.25
 4. นางสาวนริศรา             ชัยคง             เกรดเฉลี่ย 3.42
 5. นายพชร                    กริชฉกาจ        เกรดเฉลี่ย 3.17
 6. นายสิทธิพงษ์               นักร้อง            เกรดเฉลี่ย 3.16
 7. นายปารินทร์               ปัญญาฤทธิ์       เกรดเฉลี่ย 3.11
 8. นายกฤตภาส               วงศ์เพมเดชา     เกรดเฉลี่ย 3.04
 9. นายณัฐกิจ                  ขันแกล้ว          เกรดเฉลี่ย 3.04

นักศึกษาชั้นปีที่ 2

 1. นายธีรพงษ์                บุบผาราม        เกรดเฉลี่ย 3.85
 2. นายจีรเมธ                 ตรีกิจจำรูญ      เกรดเฉลี่ย 3.78
 3. นายคมกริช                อุดชุมพิสัย        เกรดเฉลี่ย 3.64
 4. นายธรรมานุสรณ์                   ตะนุรักษ์         เกรดเฉลี่ย 3.35


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 90

แชร์ข้อมูล ::