SCIDRU อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บแอปพลิเคชันแบบมืออาชีพ


เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บแอปพลิเคชันแบบมืออาชีพ ด้วย Laravel Framework ซึ่งเป็นเครื่องมือในฝั่งของภาษา PHP ให้กับเยาวชนและบุคคลที่สนใจฟรี วิทยากรโดยนายวีรยุทธ ประวัติ เว็บโปรแกรมเมอร์ บริษัท บียอนก๊อดไลน์ จำกัด 

ทั้งนี้ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ดังนั้น การให้ความรู้กับเยาวชนและบุคคลที่สนใจสามารถพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันได้แบบมืออาชีพและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างมั่นคง จึงถือเป็นภารกิจที่สำคัญของสาขาวิชาฯ และเป็นไปตามพันธกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ “การให้บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 88

แชร์ข้อมูล ::