SCIDRU อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Hybrid Mobile App


 

SCIDRU อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Hybrid Mobile App


เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Hybrid Mobile App เน้นการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถืออย่างง่ายด้วย Flutter Framework เพื่อช่วยให้นักพัฒนาสามารถพัฒนาแอปได้ง่ายขึ้นทั้งแบบ Native App และ แบบ Cross-Platform ให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป อาจารย์ และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิทยากรโดย ร.ต.สมโภชน์ กุลธารารมณ์ อาจารย์แผนกการศึกษา กวก.ศซบ.ทหาร และอดีตหัวหน้างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Senior Programmer และ Developer

ทั้งนี้ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เล็งเห็นว่า ปัจจุบันสมาร์ทโฟนถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญของมนุษย์ และเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือได้ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รู้สามารถสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจของตนเองได้ด้วย ซึ่งการให้ความรู้ถือเป็นภารกิจหลักของสาขาวิชาฯ และเป็นไปตามพันธกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ “การให้บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 59

แชร์ข้อมูล ::