การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยประเภทการพัฒนางาน ประจำสู่งานวิจัย (R2R)


เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยประเภทการพัฒนางาน ประจำสู่งานวิจัย (R2R) เพื่อให้เกิดการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ พันธกิจขององค์กรและสังคม โดยมีการสนับสนุนและการบริหารจัดการที่เหมาะสม เกิดการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรในการให้บริการและการวิจัย และเกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการให้บริการ โดยมีรศ.ดร.สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย และดร.วีรชัย คำธร ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 115

แชร์ข้อมูล ::