สนอ.อบรมการกำหนดหมวดรายการ ประเภทบัญชีค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐฯ


 

สนอ.อบรมการกำหนดหมวดรายการ ประเภทบัญชีค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐฯ


เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรม “การกำหนดหมวดรายการ ประเภทบัญชีค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ตามหลักการและนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย” ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ ในการบันทึกบัญชีเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในอนาคต โดยมี อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี เป็นผู้เปิดการประชุม พร้อมทั้งถ่ายทอดนโยบายจากอธิการบดีให้มีการปลูกฝังให้บุคลากรมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันการทุจริตในมหาวิทยาลัย ทั้งเน้นย้ำเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

นายจิรายุ พลับสวาท (ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี) ได้กำชับให้บุคลากรได้เข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ ชุมชน สร้างจิตสำนึก คุณธรรมและความโปร่งใส่ในการปฏิบัติงาน (https://office.dru.ac.th/copoffice/index.php)  นายจิรายุ พลับสวาท และกองคลังและพัสดุ เป็นผู้บรรยายการกำหนดหมวดรายการ ประเภทบัญชีค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ตามหลักการและนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 187

แชร์ข้อมูล ::