ประชุมคณะคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส


 

ประชุมคณะคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส


เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีงบประมาณ 2564 โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม  ได้ประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลูกฝังให้บุคลากรมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันการทุจริตในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการติดตามผลดำเนินงานไปยังคณะกรรมการดำเนินงานและได้กำหนดช่วงในการจัดส่งข้อมูลต่อไป


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 111

แชร์ข้อมูล ::