คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ


คณะวิทยาการจัดการ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับรองคณบดี และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ โดยในการเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงวุุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ ประธานกรรมการ ผศ.สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ กรรมการ และอาจารย์ ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์ กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการตรวจประเมินในครั้งนี้


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 381

แชร์ข้อมูล ::