Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\templates\users\template2017\main.php on line 482
การจัดการความรู้ด้านการวิจัย: การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ ประจำปี 2564


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 97

Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย: การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ ประจำปี 2564


เมื่อวันที่ 22 - 25 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ “การจัดการความรู้ด้านการวิจัย: การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ” ประจำปี 2564  ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยและนักวิจัยกับผู้ทรงคุณวุฒิ และเพื่อความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ การดำเนินวิจัยให้เป็นตามข้อเสนอโครงการ และวัตถุประสงค์การวิจัย มีความถูกต้องตามขั้นตอนระเบียบ วิธีวิจัย และมีคุณภาพ

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
1. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  สุขเหลือง
2. ดร.จินตนาภา  โสภณ
3. รศ.ประภากร  สุคนธมณี
4. อาจารย์ ดร.ศิวรี  อรัญนารถ
5. รศ.ดร.โกศล  มีคุณ
6. รศ.ดร.ธเนศ  ธนิตย์ธีรพันธ์
7. ผศ.ดร.ผุสดี  บุญรอด
8. อาจารย์ ดร.สภาพร  อรรคพิณ
9. รศ.ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์
10. ดร.วีรชัย  คำธร

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 155

แชร์ข้อมูล ::