รปศ. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทเพื่อการเรียนรู้จากผู้ประกอบการฯ


เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 อาจารย์กุลจิรพัส บุษกลธนาวรัตน์ หัวหน้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "รัฐประศาสนศาสตร์ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทเพื่อการเรียนรู้จากผู้ประกอบการสาธารณะและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" กิจกรรม ครั้งที่ 1 เรื่อง ผู้ประกอบการสาธารณะกับการวิจัยเพื่อการวางแผนจัดทำแผนที่จุดเสี่ยงชุมชนในพื้นที่เมืองมหานครและหมู่บ้าน ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการนี้ รศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีวิทยากร ได้แก่ ดร.มุทิตา มากวิจิตร และคุณธนกฤต หิรัญสาย นักวิจัยทุน วช.ด้านนวัตกรรมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและพื้นที่จุดเสี่ยงต่อการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และที่ปรึกษาการวิจัยตลาดผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับนักกีฬาจากข้าวหอมมะลิ จ.สุรินทร์ พร้อมทั้งให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมการป้องกันความเสี่ยงจากภัยออนไลน์และการเป็นผู้ประกอบการสาธารณะแก่นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 กอปรกับเพื่อบรูณาการรายวิชาการวางแผนกลยุทธ์การจัดการภาครัฐและวิชาการเป็นผู้ประกอบการสาธารณะฯ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 204

แชร์ข้อมูล ::