มรธ.ร่วมลงนาม MOU เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมฯ


 

มรธ.ร่วมลงนาม MOU เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมฯ


เมื่อวันที่้ 22-23 มีนาคม 2564 อาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วยอาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี ให้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2564 เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 "วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย" โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่องานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม” ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการนี้อาจารย์เอกรัตน์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และอาจารย์นิชาภา ได้ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงนี้ด้วย ในการนี้มีอาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงศกร เพิ่มผล ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายใต้หัวข้อ “วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยมอบขนมฝรั่งกุฎีจีนเป็นของที่ระลึกในงานครั้งนี้ด้วย วันที่ 23 มีนาคม 2564 นำการแสดงจากสาขานาฏศิลป์และการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในชื่อชุด สัตตนฤมิตอรุณราชวรราราม ผลงานสร้างสรรค์ โดย นายพิชิตพล สำกลาง, นางสาวอภิญญา ใจดี ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ชนิดา จันทร์งาม


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 423

แชร์ข้อมูล ::