มรธ.ร่วมลงนาม MOU เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมฯ 


เมื่อวันที่้ 22 มีนาคม 2564 อาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วยอาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี ให้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2564 เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 "วิธีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย" โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่องานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม” ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม  (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการนี้อาจารย์เอกรัตน์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และอาจารย์นิชาภา ได้ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงนี้ด้วย
 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 163

แชร์ข้อมูล ::