โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)


เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เขตคลองสาน พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และผู้รับจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติวัดความสำเร็จของการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานเขตคลองสาน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน มีการจ้างงานประชนชนทั่วไป บัณฑิตใหม่ และนักศึกษาให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน พร้อมทั้งมีการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนในชุมชนได้อย่างทันท่วงที


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 514

แชร์ข้อมูล ::