การทำวิจัยให้มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1


เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมอภิปราย “การทำวิจัยให้มีคุณภาพถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 1 โดยมี ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดีเป็นประธาน และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานสนับสนุน กลุ่มงานกฏหมายและวินัย กองคลังและพัสดุ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ.2564 และเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ จรรยาวิชาชีพนักวิจัย ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย ระเบียบการเบิก-จ่าย การปฏิบัติตามสัญญารับทุน และการปฏิบัติตามกลุ่มตรวจสอบภายใน  ณ ห้อง 2122 - 2124  อาคาร 2 ชั้น 12


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 104

แชร์ข้อมูล ::