ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา


 

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา


เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มอบหมายให้งานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธานในการประชุม โดยมีสาระสำคัญจากการประชุมดังนี้ 1. รายงานผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2562 และรายงานผลการดำเนินงาน 2. การปรับปรุงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะและสถาบัน 3. การดำเนินงานของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4. การทบทวนคำสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.)

 

ที่มาภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 122

แชร์ข้อมูล ::