ถอดบทเรียนการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบการจัดกระบวนการคืนข้อมูล


 

ถอดบทเรียนการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบการจัดกระบวนการคืนข้อมูล


เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบการจัดกระบวนการคืนข้อมูล ยกร่างธรรมนูญสุขภาพระดับเขต กรุงเทพมหานคร โดยมีผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีเป็นประธาน โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบการจัดกระบวนการคืนข้อมูล ยกร่างธรรมนูญสุขภาพระดับเขต กรุงเทพมหานคร และเพื่อถอดบทเรียนการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบการจัดกระบวนการคืนข้อมูล ยกร่างธรรมนูญสุขภาพระดับเขต กรุงเทพมหานคร

โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 146

แชร์ข้อมูล ::