มส. จัดประกวดการอ่านร้อยแก้วภาษาไทย ครั้งที่ 2


 

มส. จัดประกวดการอ่านร้อยแก้วภาษาไทย ครั้งที่ 2


เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ จัดโครงการประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 2 หัวข้อ “สนองพระบรมราโชบายด้วยรักและสามัคคี” แบ่งการประกวดออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียติ อาคาร 2 ชั้น 8 


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 102

แชร์ข้อมูล ::