มส. จัดอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบรับราชการ


 

มส. จัดอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบรับราชการ


เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบรับราชการ" โดยมี อาจารย์ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายลือชัย อ่อนสี นักวิชาการคลัง สำนักงานการคลังจังหวัดปทุมธาน เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้กับนึกศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีเป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม 50ปี ราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 95

แชร์ข้อมูล ::