โครงการอบรมสัมมนา การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในอาชีพ


 

โครงการอบรมสัมมนา การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในอาชีพ


เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 นักศึกษาภาคพิเศษ รุ่น สป.61/14 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ร่วมกันจัดโครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในอาชีพ ในการนี้ อาจารย์วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณธนาศักดิ์ เสนคำ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมอบรม เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี สร้างแรงบันดาลใจ และนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองสามารถนำไปสู่ความสำเร็จในอาชีพต่อไป ณ ห้องประชุม 1201 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 77

แชร์ข้อมูล ::