Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

มส. จัดประกวดเสนาะกรรณ ประชันวรรณวัจน์ ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 32


เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประกวดอ่านทำนองเสนาะ “เสนาะกรรณ ประชันวรรณวัจน์ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 32”  โดยมีตัวแทนนักเรียนและนักศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษากว่า 30 สถาบัน เข้าร่วมการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ในการนี้ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นผู้มอบเกียรติบัตร เงินรางวัล และโล่รางวัล ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติอาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 133

แชร์ข้อมูล ::