วจก. จัดอบรม CPD


 

วจก. จัดอบรม CPD


เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 อาจารย์สุรศักดิ์ ชัยชิตาทร ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรม เรื่องการงบประมาณ การวิเคราะห์ผลต่าง และต้นทุนผันแปรเพื่อการบริหาร (CPD) ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกีียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร  บุญเลิศอุทัย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 1 โรงแรมธนบุรีลอดจ์  สมุทรปราการ   


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 255

แชร์ข้อมูล ::