SCIDRU อบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล


เมื่อวันที่ 11 -12  มีนาคม 2564  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อให้ผู้รับจ้างเหมาของรัฐมีความรู้ความเข้าใจด้านการดำเนินโครงการ U2T  และสามารถดำเนินโครงการ U2T ได้ ณ อาคาร 14 ชั้น 2 ห้อง 14207 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ และห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 297

แชร์ข้อมูล ::